อบรม ลดต้นทุน เพิ่มกำไรด้วยการบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และเยี่ยมชมศึกษาดูงานการจัดการคลังสินค้าฯ ณ บจก.เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จ.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
เริ่มการอบรม : 2017-07-21       สิ้นสุดการอบรม : 2017-07-21
เวลาจัดอบรม : 00:00:00    ถึง    00:00:00
อัตราค่าอบรม : สมาชิกสถาบันรหัสสากล สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ และสถาบันการศึกษา 3,500 บาท (รวม Vat7%) บุคคลทั่วไป 4,000 บาท (รวม Vat7%

ปิดรับสมัครรายละเอียดสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

"ลดต้นทุน เพิ่มกำไรด้วยการบริการจัดารคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ"

และเยี่ยมชมศึกษาดูงานการจัดการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก

ณ ศูนย์ โลจิสติกส์ บางนา บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด จ.สมุทรปราการ

วิทยากรอบรม คุณกนก จุฑามณี ผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการคลังสินค้าทั้งในและต่างประเทศประสบการณ์กว่า 20 ปี

วัตถุประสงค์กิจกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงหลักการและเทคนิคการวางแผนด้านสถานที่ และการจัดหาอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวางแผนพื้นที่คลังสินค้า ให้สอดคล้องกับสถานะภาพของงานที่เป็นอยู่ และสอดคล้องกับเทคโนโลยีต่างๆ

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการบริหารจัดการคลังสินค้าจากสถานที่จริง เพื่อสามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาบริหารจัดการคลังสินค้าทั้งในส่วนของการปรับปรุงสถานที่ และการคัดเลือกเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจขอแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรมีประสบการณ์ในคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้ามาในระดับหัวหน้าทีมขึ้นไป เนื่องจากเป็นการนำเอาประสบการณ์และแนวคิดไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดให้กับองค์กร เช่น

-ระดับหัวหน้างานขึ้นไป

-ผู้จัดการคลังสินค้า/ ศูนย์กระจายสินค้า/ สินค้าคงคลัง

-ผู้บริหารงานด้านปฏิบัติการ

Download>> กำหนดการ

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่: คุณธนิจสกา  สมรส โทรศัพท์ 0-2345-1202 Email:thanijsakas@gs1thailand.org

อัตราค่างลงทะเบียน (บาท/ท่าน) รวม Vat%7 แล้ว

- สมาชิกสถาบันรหัสสากล สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ และสถาบันการศึกษา ราคา 3,500 บาท

- บุคคลทั่วไป 4,000 บาท

การชำระเงิน

ชำระด้วยเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันรหัสสากล-ส.อ.ท. ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เลขที่บัญชี 009-0-18458-0 และส่งสำเนาการโอนชำระมาทางโทรสาร 0-2345-1217 หรือ Email :thanijsakas@gs1thailand.org

หมายเหตุ

1.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดตั้งตาม พรบ.สภาอุตสาหกรรมฯ พ.ศ.2530 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

2.กรณีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมฯ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรม 7 วัน หากพ้นกำหนด สถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โปรดตรวจสอบสิทธิ์การเป็นสมาชิกของท่านก่อนโอนชำระเงิน ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินส่วนเกิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Gs1thailand.org.